Asiakasmaksut, palvelusetelit ja tuet

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 

 

 

 

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa 

 • ilmoita mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta 

 • tee irtisanoutumisilmoitus eDaisyssä

 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa. 

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

 

Yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta. 

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kaupunki hyväksynyt. 

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään: 

 1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen 

 1. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle. 

 1. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden. 

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta alueen päivähoitotoimistoon. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi. 

  

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan päivähoitotoimistoista. Yksityisen hoitajan tulee olla kaupungin hyväksymä. 

 

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kasvatus ja koulutus" -> Lomakkeet 

 

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisäehdot ovat seuraavat 1.8.2021 al­kaen  

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa päivähoitopaikkaan oikeute­tulle lapselle, kun perhe palkkaa hoitajan kotiin työn tai opiskelun vuoksi. 

  

 

 

Sovitut hoitopäivät 

  

Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5h/pv) 

Kuntalisän määrä osapäivähoidossa (alle 5h/pv) 

yli 15pv/kk 

225,40 € /kk (235 € 1.8.2022 alkaen)

124,00 € /kk  (128 € 1.8.2022 alkaen)

11–15 pv/kk 

169,00 € /kk  (175 € 1.8.2022 alkaen)

93,00 €/kk  (97 € 1.8.2022 alkaen)

1–10 pv/kk 

124,00 €/kk  (128 € 1.8.2022 alkaen)

68,20 €/kk  (71 € 1.8.2022 alkaen)

  

Esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa. 

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin hoitajan saaman palkan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana tomiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta. 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen 

 1. kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään 

 1. kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta 

 1. kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta 

 1. kouluunlähtevästä lapsesta kuntalisämaksatus päättyy 31.7. 

 1. hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien 

 1. kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä 

Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää, ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista päivähoitopaikkaa. 

Lisätietoja: 

varhaiskasvatusjohtaja 

puh. 040 344 7460 

 

Palveluseteli varhaiskasvatuspalveluissa

Kaupungin tuottamien palvelujen vaihtoehtona perheet voivat käyttää palveluseteliä päivähoitopaikan ostamiseen yksityiseltä, kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat kustannukset voivat olla enintään samansuuruiset kuin omien palvelujen kustannukset. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat indeksitarkistukset ja muut mahdolliset hinnantarkistukset tehdään kerran vuodessa. Palveluntuottaja voi tarkistaa asiakasmaksujaan kerran kalenterivuodessa. Palveluseteli on määrärahasidonnainen.

Palvelusetelin käyttö on perheelle vapaaehtoista ja halutessaan vanhemmat voivat valita kunnan palvelun. Perheellä ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä: kunta voi järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Palvelusetin arvoon vaikuttavat lapsen ikä ja hoidontarve. Kunta määrittää palvelusetelin kattoarvon. Palveluseteli haetaan sähköisesti eDaisyn kautta.


Nivalan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on laadittu yksityisten palveluiden sääntökirja, joka otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen.
Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden laatua ja toimintaa valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Toimi näin

Voit hakea palveluseteliä sähköisesti eDaisyn kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluseteli myönnetään päivähoito-oikeuden piirissä olevasta lapsesta hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin tai hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon seuraavin ehdoin:

• lapsesta ei makseta samanaikaisesti Kelan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä Nivalan kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisää eikä lapsi käytä kunnallista päivähoitoa

• palveluseteliä on haettava ennen hoidon alkua päivähoitotoimistosta
• palveluseteli on voimassa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään
• palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen ja on voimassa toistaiseksi
• erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli
• palveluseteliä ei myönnetä lasten kotona tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon, jos perhepäivähoitaja on työsuhteessa perheeseen
• varhaiskasvatusjohtaja myöntää palvelusetelin ja lähettää siitä asiakkaalle päätöksen
• vanhemmat valitsevat päivähoitopalvelun tuottajan kuntayhtymän hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista ja ottavat yhteyttä päivähoitoyrittäjään
• huoltaja ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelusta
• huoltaja maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle
• huoltaja reklamoi mahdollisissa virhe- ja viivästymistilanteissa palveluntuottajalle, riitatapauksissa voi ilmaista tyytymättömyytensä kuluttajansuojalain mukaisin menettelyin ja tarvittaessa on yhteydessä kuntaan.

Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen 

P. 040 344 7460 

Varhaiskasvatustoimisto Nivala 

Kalliontie 15, 85500 Nivala 

 

Sähköinen asiointi 

 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisä- ja hoitajaksi hyväksymispäätös toimitetaan sinulle Asiointitilille. 

 • Asiointitilillä voit hoitaa myös muut kuntalisään liittyvät asioinnit; hakemukset liitteineen, tuen maksatusta koskevat tiedot, muutokset hoidossa, palvelussa tai tuessa. 

 • Asiointitilin käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä ja sen käyttö on tietoturvallista. 

 • Asiointitiliin kirjaudutaan pankkitunnuksin. 

 

Lomakkeet 

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kasvatus ja koulutus" -> Lomakkeet 

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos. 

Linkit