NOSBU eli Nivalan osallistuva budjetointi

NOSBUN ÄÄNESTYS AVOINNA 17.3. SAAKKA

Nivalan osallistuvan budjetoinnin, NOSBU:n, ideointivaihe poiki asukkailtamme kaikkiaan 70 ideaa, joista yhteisessä työpajassa jatkojalostimme yhteensä 8 äänestykseen tuotavaa ideaa.

Mikä on sinun mielestäsi paras NOSBU-idea, jonka haluaisit kaupungin toteuttavan? Voit antaa äänesi kahdelle idealle. Vuoden 2024 osallistuvan budjetin toteutukseen viedään eniten ääniä saanut idea/ideat budjetin sallimissa rajoissa (20 000 €/vuosi 2024).

Osallistuvan budjetoinnin äänestys on avoinna 1.-17.3.2024 kaikille nivalalaisille.

 

Äänestysvaihtoehdot:

Lehmilammen pitkospuiden kunnostus: Järvikylällä sijaitsevan esteettömän luontopolun pitkospuiden kunnostus käyttökuntoon.

Yhteisöllinen puutarha: Perustetaan keskustaan puutarha/puistoalue, jossa mahdollisuus vuokrattaviin viljelypalstoille. Alueelle kukka-alue perhosille ja pörriäisille. Puutarhaan mahdollisuuksien mukaan puulajikepuiston perustaminen vuosien varressa.

Nivala-kyltti jokivarteen: Malisjoen varteen puistoalueelle tehdään teräksinen iso NIVALA-teksti betonialustalle ja kohdevalaistaan se.

Pulkkamäki ja kuntoportaat keskustaan: Täperänmehtään Kydöntien ja Haapajärven tien väliselle puistoalueelle rakennetaan pulkkamäki ja kuntoportaat. Selvitetään samalla myös mahdollisuus maastopyöräilyyn sopivalle metsäreitille alueelle. Mahdollisuuksien mukaan myös laavu/makkaranpaistopaikka alueelle.

Liikuntaseteli 10–15-vuotiaille: Nivalalaisille 10–15-vuotiaille nuorille liikuntaseteli kuluvan vuoden aikana käytettäväksi kunnan liikuntapalveluihin.

Kurunpuhdon uimamontun talviuintiolosuhteiden kehittäminen: Kurunpuhdossa sijaitsevan uimamontun kehittäminen talviuintiin. Rakennetaan laituri, portaat, asennetaan pumppu, valaistus ja mahdollisuuksien mukaan pukukoppi.

Elokuvanäytöksiä: Järjestetään kuluvan vuoden aikana elokuvanäytöksiä kuntalaisille.

Iso kulttuuritapahtuma lapsiperheille: Järjestetään lapsiperheille suunnattu iso kulttuuritapahtuma Nivalassa kuluvan vuoden aikana.

 

Äänestämään pääset täältä.


Osallistuva budjetointi on yksi kuntalaisten vaikuttamiskeino. Kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan mihin kaupungin määrärahoja kohdennetaan. Määrärahaa on varattu 20 000 €. Osallistuva budjetointi on yksi Nivalan kaupunkistrategian kärkihankkeista.

Asukkailta kerätään ideoita määrärahan kohdentamiseen. Ide­oi­den on tar­koi­tus li­sä­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja yh­des­sä te­ke­mis­tä, sekä pa­ran­taa ja ke­hit­tää asui­nym­pä­ris­tö­jä. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe avautuu tammikuussa Kunta-Akkunassa ja ideoita on myös mahdollista jättää pa­pe­ri­lo­mak­keel­la kir­jas­tos­sa sekä liikuntakeskus Uikossa.

Ide­oi­ta ar­vi­oi­daan en­sin kau­pun­gin eri toimialoista koostuvien asiantuntijoiden kesken sekä karsitaan periaatteiden vastaiset ja päällekkäiset ideat. Sit­ten niistä on tarkoitus yhdessä kuntalaisten kanssa jatkojalostaa äänestykseen menevät. Tä­hän vai­hee­seen kut­su­taan mu­kaan myös ide­oi­ta jät­tä­neet kun­ta­lai­set. Työ­pa­jat jär­jes­te­tään helmikuussa. Lo­puk­si kun­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään maaliskuun aikana mit­kä bud­jet­tiin mah­tu­vat ide­at to­teu­te­taan kuluvan vuoden aikana.

Osallistuva budjetointi on erinomainen keino lisätä asukkaiden osallisuutta sekä lisätä vuoropuhelua kuntalaisten ja kaupungin välillä.

Ide­oi­den kä­sit­te­lys­sä ar­vi­oi­daan nii­den to­teut­ta­mis­kel­poi­suut­ta ja mm. on­ko se kau­pun­gin toi­mi­val­las­sa, lain­mu­kai­nen, suun­tau­tuu yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan, ei ole kaupungin linjausten vas­tai­nen ei­kä kor­vaa la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä.

Hyvinvointilautakunta on 7.12.2022 hyväksynyt NOSBUn säännöt.

Liitetiedostot

Mi­tä on osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti?

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.

Asiointi

Hyvinvointikoordinaattori

Meri Vähäkangas
040 344 7317