NOSBU eli Nivalan osallistuva budjetointi

NOSBUn 2024 voittaja on ratkennut

NOSBUn ideointivaihe poiki asukkailtamme kaikkiaan 70 ideaa, joista yhteisessä kuntalaisten työpajassa jatkojalostettiin yhteensä 8 äänestykseen tuotavaa ideaa. Osallistuvan budjetoinnin äänestys oli avoinna 1.-17.3.2023 kaikille nivalalaisille sähköisesti Nivalan kaupungin kotisivuilla olleen lomakkeen kautta tai paperisella lomakkeella kirjastossa, kirjastoautossa tai Nivalan Liikuntakeskuksessa.

Yksi äänestäjä sai äänestää kahta vaihtoehtoa.

Äänestysvaihtoehdot olivat:

Lehmilammen pitkospuiden kunnostus: Järvikylällä sijaitsevan esteettömän luontopolun pitkospuiden kunnostus käyttökuntoon.

Yhteisöllinen puutarha: Perustetaan keskustaan puutarha/puistoalue, jossa mahdollisuus vuokrattaviin viljelypalstoille. Alueelle kukka-alue perhosille ja pörriäisille. Puutarhaan mahdollisuuksien mukaan puulajikepuiston perustaminen vuosien varressa.

Nivala-kyltti jokivarteen: Malisjoen varteen puistoalueelle tehdään teräksinen iso NIVALA-teksti betonialustalle ja kohdevalaistaan se.

Pulkkamäki ja kuntoportaat keskustaan: Täperänmehtään Kydöntien ja Haapajärven tien väliselle puistoalueelle rakennetaan pulkkamäki ja kuntoportaat. Selvitetään samalla myös mahdollisuus maastopyöräilyyn sopivalle metsäreitille alueelle. Mahdollisuuksien mukaan myös laavu/makkaranpaistopaikka alueelle.

Liikuntaseteli 10–15-vuotiaille: Nivalalaisille 10–15-vuotiaille nuorille liikuntaseteli kuluvan vuoden aikana käytettäväksi kunnan liikuntapalveluihin.

Kurunpuhdon uimamontun talviuintiolosuhteiden kehittäminen: Kurunpuhdossa sijaitsevan uimamontun kehittäminen talviuintiin. Rakennetaan laituri, portaat, asennetaan pumppu, valaistus ja mahdollisuuksien mukaan pukukoppi.

Elokuvanäytöksiä: Järjestetään kuluvan vuoden aikana elokuvanäytöksiä kuntalaisille.

Iso kulttuuritapahtuma lapsiperheille: Järjestetään lapsiperheille suunnattu iso kulttuuritapahtuma Nivalassa kuluvan vuoden aikana.

 

Äänensä antoi kaikkiaan 694 nivalalaista kokonaisäänimäärän ollessa 1388 ääntä. Äänestystulos julkistettiin 21.3. valtuuston kokouksen yhteydessä.

 

Äänet jakautuivat seuraavasti:                                                        

  • Lehmilammen pitkospuiden kunnostus 310 ääntä
  • Pulkkamäki ja kuntoportaat keskustaan 271 ääntä
  • Kurunpuhdon uimamontun talviolosuhteiden kehittäminen 186 ääntä
  • Liikuntaseteli 10–15 –vuotiaille nuorille 184 ääntä
  • Elokuvanäytöksiä 163 ääntä
  • Nivala-kyltti jokivarteen 108 ääntä
  • Yhteisöllinen puutarha 87 ääntä
  • Iso kulttuuritapahtuma lapsiperheille 79 ääntä

 

Näin ollen äänestyksen voitti seuraava vaihtoehto:

Lehmilammen pitkospuiden kunnostus: Järvikylällä sijaitsevan esteettömän luontopolun pitkospuiden kunnostus käyttökuntoon.

Voittajaehdotus tullaan toteuttamaan kuluvan vuoden aikana.


Osallistuva budjetointi on yksi kuntalaisten vaikuttamiskeino. Kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan mihin kaupungin määrärahoja kohdennetaan. Määrärahaa on varattu 20 000 €. Osallistuva budjetointi on yksi Nivalan kaupunkistrategian kärkihankkeista.

Asukkailta kerätään ideoita määrärahan kohdentamiseen. Ide­oi­den on tar­koi­tus li­sä­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja yh­des­sä te­ke­mis­tä, sekä pa­ran­taa ja ke­hit­tää asui­nym­pä­ris­tö­jä. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe avautuu tammikuussa Kunta-Akkunassa ja ideoita on myös mahdollista jättää pa­pe­ri­lo­mak­keel­la kir­jas­tos­sa sekä liikuntakeskus Uikossa.

Ide­oi­ta ar­vi­oi­daan en­sin kau­pun­gin eri toimialoista koostuvien asiantuntijoiden kesken sekä karsitaan periaatteiden vastaiset ja päällekkäiset ideat. Sit­ten niistä on tarkoitus yhdessä kuntalaisten kanssa jatkojalostaa äänestykseen menevät. Tä­hän vai­hee­seen kut­su­taan mu­kaan myös ide­oi­ta jät­tä­neet kun­ta­lai­set. Työ­pa­jat jär­jes­te­tään helmikuussa. Lo­puk­si kun­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään maaliskuun aikana mit­kä bud­jet­tiin mah­tu­vat ide­at to­teu­te­taan kuluvan vuoden aikana.

Osallistuva budjetointi on erinomainen keino lisätä asukkaiden osallisuutta sekä lisätä vuoropuhelua kuntalaisten ja kaupungin välillä.

Ide­oi­den kä­sit­te­lys­sä ar­vi­oi­daan nii­den to­teut­ta­mis­kel­poi­suut­ta ja mm. on­ko se kau­pun­gin toi­mi­val­las­sa, lain­mu­kai­nen, suun­tau­tuu yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan, ei ole kaupungin linjausten vas­tai­nen ei­kä kor­vaa la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä.

Hyvinvointilautakunta on 7.12.2022 hyväksynyt NOSBUn säännöt.

Liitetiedostot

Mi­tä on osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti?

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.

Asiointi

Hyvinvointikoordinaattori

Meri Vähäkangas
040 344 7317