Puistot ja viheralueet

Tekninen toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä viheralueita; puistoja, leikkialueita, toria, matkahuoltoa, metsiä ja luonnontilaisia alueita.Yksikkö vastaa em. alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vastattavaksi kuuluu myös löytöeläimet, lumenkaatopaikka ja suljetun kaatopaikan tarkkailu. 
Lisäksi toimiala avustaa kaupungin muiden viheralueiden kuten liikennevihreän ja kaupungin kiinteistöjen viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa sekä myöntää puiden kaatoluvat asemakaava-alueella. 

Puisto-osasto on osa teknistä tointa ja toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.
 

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Oksien ja puunrunkojen keruupaikat

Metsänhoito

Hankkeina rakennettua

 

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kunnalta täytyy hakea lupaa katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten. Nivalan kaupungin hallinnoimia yleisiä alueita voidaan käyttää yhdyskuntaa tai yksittäistä kiinteistöä palvelevien johtojen, kaapelien, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen. Lisäksi kunnan hallinnoimia yleisiä alueita voidaan tapauskohtaisesti käyttää tarvikkeiden varastointiin, mainontaan, myyntitoimintaan ja yleisötilaisuuksiin.

Takaisin ylös

 

Oksien ja puunrunkojen keruupaikat

Oksien ja puunrunkojen keruupaikka (Vasaratie 3) Karttalinkki 

Oksapaikalle otetaan vain hakkeeksi sopivaa puuainesta. Alue on auki toukokuun ensimmäisestä maanantaista juhannusviikon maanantaihin klo 13-15 valvotusti. Alueelle ei oteta vastaan orapihlajaa (piikkisyys) eikä oksasilppua (jätettä). 

Vestian Lajittelupiha (jätevevedenpuhdistamon viereinen tontti) osoitteessa Kokkolantie 190 ottaa vastaan oksia. Avoinna ma - pe klo 10-17.

Vestia

Takaisin ylös

 

Metsänhoito 

Nivalan kaupungin omistamia metsiä hallinnoi tekninen toimi. Tekninen toimi suunnittelee yhdessä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan kanssa vuosittaiset hakkuu- ja metsänhoidolliset toimenpiteet. 

Takaisin ylös

  

Hankkeina rakennettuja 

Metsätalouden kartoitus- ja yleissuunnittelu Malisjoen valuma-alueella 

Erkkisjärven kunnostussuunnittelu 

Kunnostussuunnitelmaraportti 

Suunnitelmakartta 

Pienempien kosteikkojen rakentaminen 

Vireä Malisjoki 2; pienempien kosteikkokohteiden suunnittelu 

Vähäjärven virkistysrakenteet 

Kartta 1 

Vähäjärven kosteikko 

2. vaiheen kartta 

Historiallisten kevytrakenteisten siltojen rakentaminen Malisjoen yli 

Siltalogo 

Puustellinrannan rakentaminen 

Kartta 

Jyrkänrannan rakentaminen 

Kartta 

Puhelinasiointi

 

Puistotyönjohtaja


Ulla-Maija Välikangas
040 344 7331
ulla-maija.valikangasatnivala.fi

 

Moniammattimies
Antti Hyvärilä (leikkikentät)
040 344 7281
antti.hyvarilaatnivala.fi

 

Linkkejä

Oksien keruupaikka
Vestian lajittelupiha