NOSBU eli Nivalan osallistuva budjetointi

Nivalan osallistuvan budjetoinnin, NOSBUn, ideointivaihe poiki asukkailtamme kaikkiaan 66 ideaa, joista yhteisessä työpajassa jatkojalostimme yhteensä 8 äänestykseen tuotavaa ideaa. 

Mikä on sinun mielestäsi paras NOSBU-idea, jonka haluaisit kaupungin toteuttavan? Voit antaa äänesi kahdelle idealle. Vuoden 2023 osallistuvan budjetin toteutukseen viedään eniten ääniä saanut idea/ideat budjetin sallimmissa rajoissa (20 000 €/vuosi 2023).

Osallistuvan budjetoinnin äänestys on avoinna 1.-26.3.2023 kaikille nivalalaisille.

 

Äänestysvaihtoehdot:

Ulkokuntosali: Rakennetaan ulkokuntosali kaikenikäisille liikuntakeskuksen alueelle. Laitteisto tukee kaikenikäisten kuntoilua, liikkumista sekä leikkimistä.

Luontopolku: Tehdään merkitty luontopolkureitti penkkeineen Pidisjärven ympäristöön. Mahdollisuuksien mukaan rengasreittinä, jossa yhdistyy peltomaisemien katselupaikat.

Avantopaikka: Tehdään Pidisjärvelle uimarantaan avantopaikka. Laiturin pidennys, pumpun asennus, valot sekä lämmittimet pukukoppeihin.

Uimakopit Kurunpuhtoon: Rakennetaan kaupungin omistamalle uimamontulle Kurunpuhtoon golfkentän läheisyyteen uimakopit.

Matonpesupaikka: Nykyaikainen mattojen pesupaikka kuivalle maalle, jossa pesuvesi johdetaan joesta tai järvestä ja lasketaan liuotus- ja huuhtelualtaisiin. Näiden päällä pesutelineet ja vesiputket, josta vesi tulee suihkuna. Likavesi johdetaan jätekaivoon. Lisäksi kuivatustelineet ja mankeli mattojen kuivaamiseen.

Leppäkerttupuiston kunnostaminen: Haapajärventien varrella olevan leikkipuiston kunnostus ja laajennus. Pienille lapsille laitteita sekä telineiden korjaus. Mahdollisuuksien mukaan kuntoilulaitteita aikuisillekin.

Kirsikkakuja: Istutetaan keskustan läheisyyteen esim. joen rantaan tai puistoon kirsikkapuita. Reitin varrelle myös penkkejä.

Ikäihmisille lämmin ateria päivässä: Kotona asuville ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus yhteen lämpimään edulliseen ateriaan päivässä. Palvelu ostetaan paikalliselta ravitsemusalan yrittäjältä. Idea toteutetaan kokeiluna syksyn aikana.

 

Äänestämään pääset täältä: https://link.webropol.com/s/NOSBU2023 (linkki auki 1.3.-26.3.2023)

 


Nivalassa kokeillaan vuonna 2023 ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia eli kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan mihin kaupungin määrärahoja kohdennetaan. Määrärahaa on varattu 20 000 €. Osallistuva budjetointi on yksi Nivalan kaupunkistrategian kärkihankkeista.

Asukkailta kerätään ideoita määrärahan kohdentamiseen. Ide­oi­den on tar­koi­tus li­sä­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja yh­des­sä te­ke­mis­tä, sekä pa­ran­taa ja ke­hit­tää asui­nym­pä­ris­tö­jä. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe avautuu tammikuussa Kunta-Akkunassa ja ideoita on myös mahdollista jättää pa­pe­ri­lo­mak­keel­la kir­jas­tos­sa, kir­jas­to­au­tos­sa, kaupungintalolla sekä Uikossa.

Ide­oi­ta ar­vi­oi­daan en­sin kau­pun­gin eri toimialoista koostuvien asiantuntijoiden kesken sekä karsitaan periaatteiden vastaiset ja päällekkäiset ideat. Sit­ten niistä on tarkoitus yhdessä kuntalaisten kanssa jatkojalostaa äänestykseen menevät. Tä­hän vai­hee­seen kut­su­taan mu­kaan myös ide­oi­ta jät­tä­neet kun­ta­lai­set. Työ­pa­jat jär­jes­te­tään helmikuussa. Lo­puk­si kun­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään maaliskuun aikana mit­kä bud­jet­tiin mah­tu­vat ide­at to­teu­te­taan kuluvan vuoden aikana.

Osallistuva budjetointi on erinomainen keino lisätä asukkaiden osallisuutta sekä lisätä vuoropuhelua kuntalaisten ja kaupungin välillä.

Ide­oi­den kä­sit­te­lys­sä ar­vi­oi­daan nii­den to­teut­ta­mis­kel­poi­suut­ta ja mm. on­ko se kau­pun­gin toi­mi­val­las­sa, lain­mu­kai­nen, suun­tau­tuu yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan, ei ole kaupungin linjausten vas­tai­nen ei­kä kor­vaa la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä.

Hyvinvointilautakunta on 7.12.2022 hyväksynyt NOSBUn säännöt.

Liitetiedostot

Mi­tä on osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti?

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.

Asiointi

Hyvinvointikoordinaattori

Meri Vähäkangas
040 344 7317