Usein kysyttyä

Päivähoidon UKK

Usein kysyttyä

Milloin saan tiedon lapseni hoitopaikasta ?

Varhaiskasvatushakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja äkillinen hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, paikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Tieto myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä lähetetään perheille postitse. Usein perheeseen otetaan yhteyttä myös puhelimitse. Elokuun alkupuolen hoitojärjestelyistä ilmoitetaan kesäkuun aikana. Muulloin paikasta ilmoittaminen ajoittuu lähelle varhaiskasvatuksen alkamisen ajankohtaa.

 

Miksi tieto voi tulla lähellä hoidon aloitusta, vaikka olen hakenut paikkaa hyvissä ajoin?

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Tästä johtuen päätös paikasta tulee lähellä hoidon alkamista.

 

Pääsevätkö sisarukset samaan hoitopaikkaan tai samaan lapsiryhmään päiväkodissa?

Pääsääntöisesti sisarukset pääsevät samaan hoitopaikkaan. Päiväkodeissa on lasten erilaisten tarpeiden vuoksi omat lapsiryhmät esim. alle 3-vuotiaille / 3-5-vuotiaille/ 3-6-vuotiaille / 6-vuotiaille, joten sisarusten hoito järjestetään iän mukaisessa vertaisryhmässä.

 

Lapseni on aloittamassa päivähoidon, miten tutustuminen järjestyy ?

Lapsen tutustuminen hoitopaikkaan ja hoitopaikan päivärytmiin suunnitellaan perheen toiveiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen päivähoidon aloitusta. Varhaiskasvatuksen aloitus käynnistyy lapsen kotiin tehtävällä tutustumiskäynnillä, jolloin työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä sekä kuuntelee vanhempien ajatuksia päivähoidon aloittamisesta. Seuraavaksi on vuorossa lapsen ja vanhempien tutustumiskäynnit hoitopaikkaan ennen hoidon aloittamista. Halutessaan vanhemmat voivat käydä tutustumassa hoitopaikassa ensin ilman lasta. Usein tuttu varhaiskasvatuksen työntekijä on hoidon alkaessa vastaanottamassa lasta ja helpottamassa eroa vanhemmista.

 

Miksi päiväkotimme tai perhepäivähoitokoti on kiinni koulujen loma-aikoina?

Koulujen loma-aikoina suuri osa lapsista on pois varhaiskasvatuksesta, joten monet hoitopaikoista suljetaan ja toimintaa keskitetään päivystäviin päiväkoteihin. Näin toimien pystymme kohdentamaan henkilöstön työpanoksen niihin aikoihin, jolloin suurin osa lapsistakin on hoidossa.

 

Miten toimin kun perhepäivähoitaja sairastuu ennalta arvaamatta?

Perhepäivähoitajan äkillisten tai ennalta tiedettävien poissaolojen ajalle (esim. hoitajan sairastuessa, hoitajan ollessa työajan tasausvapaalla tai koulutuksessa) lapselle varataan varahoitopaikka heti hoitosuhteen alkaessa, mikäli vanhemmat niin haluavat. Hoitajan töistä poissaolon pitkittyessä varahoidon järjestelyistä sovitaan erikseen. Perhepäivähoitajan äkillisissä poissaoloissa hoitaja ilmoittaa asiasta vanhemmille, jotka puolestaan ottavat puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta, tarvittavista hoitopäivistä ja -ajoista.

 

Mikä on vasu?

Lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijä laativat hoidon alkaessa lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tueksi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) . Yhdessä laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidossa kasvatustyön toteuttamista. Vasu-keskustelut käydään vanhempien kanssa kerran vuodessa. varhaiskasvatuksen työntekijät laativat vasujen pohjalta lasten vahvuuksien ja tarpeiden mukaisen lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman.

 

Leikki-ikäiseni tarvitsisi ikäistään seuraa, mitä vaihtoehtoja hänelle on vaikka vanhempi on kotona?Miten toimin lapseni hoitopaikan kanssa jäädessäni äitiyslomalle?

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus varhaiskasvatukseen 20t viikossa huolimatta siitä, että vanhempi on kotona. Nivalassa 20 tunnin varhaiskasvatustoimintaa ja kerhotoimintaa järjestetään Raitalan päiväkodissa. Lapsen ja perheen tilanteeseen kotihoidon lisäksi voi hyvin sopia myös osallistuminen järjestöjen, seurakunnan ja muiden eri toimijoiden järjestämään monipuoliseen toimintaan (perhekahvilat ja erilaiset kerhot). Näistä mahdollisuuksista lisää osoitteessa: avoin varhaiskasvatus.

Minkä verran päivähoito maksaa?

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään perheen koon, bruttotulojen ja lapselle tarvittavan hoidon määrän mukaisesti. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Lisätietoja päivähoitomaksuista löytyy osoitteesta: varhaiskasvatusmaksut

 

Missä vaiheessa tulotiedot toimitetaan?

Päivähoitomaksun vahvistamista varten tuloselvityslomake liitteineen palautetaan päivähoitohakemuksen yhteydessä tai viimeistään hoidon alkamisen jälkeen seuraavan kalenterikuukauden alussa. Mikäli perheen koko muuttuu tai perheen tulot muuttuvat 10 %:lla vähintään kuukauden ajaksi (30 kalenteripäivää ), tulee toimittaa uudet tulotiedot päivähoidon tarkistamista varten.

 

Menetänkö kotihoidon tuen kun lapsi aloittaa päivähoidon?

Kotihoidontuki on vaihtoehto päivähoidolle. Vanhemmat ilmoittavat Kelan toimistoon kunnallisen tai yksityisen päivähoidon alkamisesta, jotta kotihoidon tuen maksatus päättyy.

 

Päivähoidon tarpeemme muuttuu, mihin se vaikuttaa ja kenelle ilmoitan siitä?

Ole yhteydessä päiväkodin johtajaan tai  perhepäivähoidon ohjaajaan. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Loma tms. ei ole hoitomaksun tarkistusperuste.

18.09.2020
Tänä syksynä Rio Tinto ja SkyTEM suorittavat geofysikaalista lentomittausta Nivalassa, Ylivieskassa ja Sievissä alla näkyvän kartan osoit
18.09.2020
Tarjouspyyntö koskee seuraavia kohteita:
11.09.2020
Tarjouksen viimeinen jättöaika 25.9.2020 klo 9.00
19.08.2020
KALLIO ALOITTAA MASKIEN JAKAMISEN NIVALASSA  ke 19.8.2020 klo 10.00
14.08.2020
TIEDOTUSTA KASVOMASKIEN KÄYTÖSTÄ   Pe 14.8.2020 klo 12.00